Som heretik | Vystúpenie z cirkvi

2187x

Vystúpenie z cirkvi je nemožné. Boha však pravidlá Katolíckej cirkvi nezaujímajú.

Poďme priamo k veci

Z Rímskokatolíckej cirkvi sa formálne nedá vystúpiť (bolo to možné, ale pápež Benedikt XVI túto možnosť v roku 2010 zrušil).

Odpadnúť od katolíckej viery „verejne“ a „nenapraviteľne“ na základe:

  • herézy (odmietanie nejakej Rímskokatolíckej dogmy, napr. funkcie pápeža, nanebovzatia Márie atď.),
  • apostázie (odmietanie kresťanstva ako celku),
  • alebo schizmy (odmietnutie podriadiť sa pápežovi, napr. odmietnutie ekumény)

sa však dá aj dnes.

Napriek odpadnutiu je však pokrstený človek stále viazaný cirkevnými zákonmi:

(CIC 11) Čisto cirkevné zákony zaväzujú pokrstených v katolíckej cirkvi alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne používajú rozum, a ak právo neurčuje niečo iné, zavŕšili siedmy rok života.

To je samozrejme iba pohľad Katolíckej cirkvi.

Vystúpenie z Cirkvi

Z pohľadu biblického kresťana je kacírska naopak Katolícka cirkev. Pretože poblúdila a zamenila spásu z milosti skrze vieru (porov. Ef 2,8-9) za spásu zo skutkov (porov. KKC 2068). Hlása teda iné evanjelium ako hlásal Pavol a apoštoli.

Aj keby to bol anjel z neba

A sám Pavol nás učí, že kto by hlásal iné, ako apoštolmi hlásané = iné ako biblické, evanjelium (aj keby to bol anjel z neba), nech je prekliaty:

(Gal 1,8 – katolícky preklad) Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

V princípe je teda jedno, čo cirkev hovorí, akú moc, vplyv alebo neomylnosť si nárokuje a aké podmienky pre vystúpenie z cirkvi si kladie alebo nekladie. Jej názor je pred Bohom irelevantný.

Vystrašený katolík

Avšak ja, keď som sa prvý krát, začiatkom roka 2011, dostal k tomu, že by som mal byť kacírom (heretikom), riadne som sa vystrašil. Vždy som chcel byť správnym katolíkom a tak táto informácia vo mne vyvolala riadny vnútorný konflikt. Tento stav bol dôsledkom hľadania pravdy, na základe ktorého som došiel k jednoznačnému názoru, že pápež je nebiblická funkcia.

Pretože som sa zároveň dozvedel, že kto neuzná učenie o autorite pápeža (porov. KKC 881-883) je:

  • heretik (CIC 751),
  • automaticky „latae sententiae“ exkomunikovaný (porov CIC 1364)
  • a navyše tiež prekliaty (Prvý Vatikánsky koncil, zas. 4: body 2.5 a 3.9).

Bola to hrozná situácia…

Vystúpenie z cirkvi

Na jednej strane uvedomenie si biblickej pravdy, že Peter nebol nadradený apoštol. A aj keby bol, tak Biblia o žiadnom odovzdávaní funkcie nadradeného apoštola nehovorí, lebo nehovorí ani o odovzdávaní funkcie „obyčajného“ apoštola.

Na druhej strane strach o večný život…

Myslel som si, že večný život (bez ohľadu na škandály alebo zlo, ktoré cirkev za svoju existenciu napáchala) je možné dosiahnuť iba v Rímskokatolíckej cirkvi. Dnes viem, že spasenie je možné dosiahnuť aj (alebo skôr jedine) mimo nej.

Sláva Kristovi

Mimochodom, tieto „múdrosti“ čo tu teraz píšem, milý katolícky priateľu, tak na tom ja nenesiem žiadnu zásluhu. Keby bolo na mne, ostal by som klasickým katolíkom a hriešnym až do špiku kostí.

To, že ťa môžem varovať pred ohnivým jazerom, ktoré čaká každého, kto chce získať večný život za svoje vlastné zásluhy, je iba z milosti Božej.

Ježiš Kristus sa nado mnou zľutoval. Uvidel som svoju vlastnú hriešnosť, ľutoval som a prosil o záchranu. Odovzdal som Ježišovi svoj život a on ti ma, milý katolícky priateľu, zachránil. Chudáka najväčšieho. Urobil do bodky presne to, o čom sa rozprával s Nikodémom (porov. Jn 3,3) a čo zažili aj Pavol (2 Kor 5,17), aj Peter (1 Pt 1,3) a aj Ján (Jn 1,3). Narodil som sa znova.

Vystúpenie z Cirkvi

Dnes nemám strach z toho, že som katolícky heretik. Ani, že som exkomunikovaný. A ani, že som „anathema“. Práve naopak. Želám si vystúpenie z cirkvi. Veď mám večný život (porov 1 Jn 5,13). A to jedine kvôli tomu, čo urobil Kristus, nie ja. Za moje skutky (aj tie najlepšie a najdobrejšie) by som si (podobne ako ty) zaslúžil akurát tak druhú smrť:

(Rim 6,23) Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi

A tak na záver… moje „neformálne“ vystúpenie z cirkvi:

Týmto článkom verejne potvrdzujem svoju pôvodnú herézu. „Tvrdošijne“ (porov. CIC 751) popieram nielen funkciu pápeža, ale mnoho iných dogiem a nebiblických učení Rímskokatolíckej cirkvi.

Som heretik za hranicou nápravy, „všeobecne známy“ a „verejný“ (porov. napr. CIC 316, §1). Z rímskokatolíckej cirkvi som týmto (s plným vedomím si všetkých dôsledkov, vrátane nemožnosti mať pohreb slúžený kňazom) definitívne odpadol.

Dôležitá poznámka na záver

Nakoniec chcem ešte povedať to, že neodmietam katolíkov alebo kňazov ako ľudí, ale poblúdené učenie Rímskokatolíckej cirkvi. A rezolútne tiež odmietam akúkoľvek ekuménu s Rímskokatolíckou cirkvou.

Moje „verejné“ a „všeobecne známe“ vystúpenie z cirkvi sa samozrejme nedeje iba tu, na blogu. Navštívil som farský úrad, kde ma krstili a požiadal farára o to, aby do krstnej knihy zaznačil (najmä pre vlastné potreby, porov. CIC 1184) môj status heretika.

Bol som vyzvaný, aby som túto svoju žiadosť zaslal listom a tak sa aj stalo. Koho zaujíma znenie listu nech nižšie zadá svoj email a bude o ňom informovaný.

Odporúčané články