Som jehovista, sektár, posadnutý? Otázky na telo…

1.9. 2018Michal Prno1552x

Konečne odpovedám na to, čo mám vlastne proti katolíkom, či mi Rímskokatolícka cirkev nejako ublížila a kedy sa vrátim do lona Rímskokatolíckej cirkvi. Toto si jednoducho musíte prečítať.

 

Si jehovista?

Nie, nie som. Nebol som, ani sa nechystám byť. Svedkovia Jehovovi sú na tom podobne ako katolíci. Majú okrem Biblie ešte jednu autoritu. Rímskokatolíci majú „Svätú Tradíciu“ a svedkovia Jehovovi majú „Strážnu vežu“. Obe skupiny fungujú na rovnakom princípe extrabiblickej autority.

 

 

Si posadnutý?

Bol som, už nie som. Ježiš Kristus ma oslobodil od otroctva hriechu. Predtým som bol nútený hrešiť, ťahaný do hriechu a mohol som odolať iba silou vôle. Vôľa však po čase zlyhala a padnutie do hriechu prišlo. Dnes som slobodný. Dnes som oslobodený od moci satanovej a moje vnútro je kompletne nové. Ono sa to nedá popísať, ale každý, kto znovuzrodením prešiel to potvrdí. Nikto a nič ma do hriechu nenúti a ja to ani nechcem. Boh ma totiž volá do svätosti:

(Rim 6,17 – katolícky preklad) No vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, 18 a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. 19 Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.

Povedané inak. Nie som posadnutý démonom. Satan vo mne určite nespôsobil, že teraz túžim plniť Božiu vôľu. Kto si to myslí, je komplet mimo. Je na úrovni farizejov, ktorí si mysleli, že Ježiš vyháňa démonov, lebo je prepojený na hlavného démona, na satana:

(Mk 3,22 – katolícky preklad) Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

Bol som zachránený od smrti. Boh ma zachránil, lebo som uveril v to, že Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za moje hriechy a bol Bohom vzkriesený z mŕtvych. Boh ma zachránil, lebo som uznal svoju hriešnosť, činil pokánie a preto, lebo som vyznal, že Ježiš je pán môjho života (Mk 1,14; Rim 10,9). Všetko, čo sa mi stalo súhlasí s tým ako je to popísané v Biblii.

 

 

Ublížila ti Rímskokatolícka cirkev?

Nie. Na miništrovanie a staranie sa o kostol (bol som aj kostolník) mám len dobré spomienky. Hranie ping pongu na fare bolo tiež super. Keď však človek vyrastie a je konfrontovaný s realitou Rímskokatolíckej cirkvi, musí byť dostatočne odvážny, aby túto stránku RKC preskúmal. Niekto to nechce urobiť. Mňa pravda zaujímala, stále ma zaujíma, ja som sa nebál. Musím však priznať, že mi to nebolo ani trochu príjemné a ani to nešlo ľahko.

Ako problém toho, že ľudia, ktorí precitnú k hrôze toho, čím vlastne Rímskokatolícka cirkev je a čo je súčasťou jej histórie, vidím to, že sa takto produkuje mnoho ateistov. Iba málo ľudí nezavrhne kvôli cirkevným škandálom a čiernej minulosti „jedinej a pravej cirkvi“ aj Boha, ale Boha si „ponechajú“ a hľadajú pravdu.

 

 

Si členom sekty?

Bol som členom kultu, členom Rímskokatolíckej cirkvi. Jej členovia zbožňujú svojho vodcu. Bozkávajú mu ruky a nohy, nosia ho na rukách a dokonca uctievajú aj vodcove obrazy a sochy. Rímskokatolíci musia svojho vodcu poslúchať (tak to prikazuje katechizmus, porov. KKC 937) a urobiť, čo nakáže.

Ignác z Loyoly („svätý“ Ignác, zakladateľ jezuitov) prístup správneho rímskokatolíka, k svojmu vodcovi, vyjadril asi najlepšie zo všetkých:

Ak cirkevná hierarchia povie, že biela je čierna, budem tomu veriť.

Ono, sami katolíci sa pyšnia tým, že sú členmi kultu (pozri Lumen Gentium). Najmä ten mariánsky kult (uctievanie bohyne) je medzi katolíkmi dosť rozšírený.

Nie je sekta ako sekta

Celkovo, čo sa týka sektárstva, tak tam sa treba ponajprv opýtať, či pod slovom sekta rozumieme slovníkovú definíciu alebo bežnú, hovorovú definíciu. Tá slovníková totiž hovorí, že sekta je menšia náboženská obec, ktorá sa odštiepila od väčšej (napríklad ako sa apoštoli odtrhli od judaizmu = apoštoli boli sektári). To by bola slovníková definícia. Tá hovorová predstavuje sektu ako skupinu radikálov zhromaždených okolo charizmatickej osobnosti.

V mojom prípade ide o to, že som prestal byť členom kultu, ktorý svojim členom zabraňuje v prístupe k informáciám a manipuluje nimi strachom. Prestal som byť členom Rímskokatolíckej cirkvi. No a neskôr (po svojom obrátení) som sám a dobrovoľne našiel menšiu náboženskú obec (nenašli oni mňa, nikto ma nikam nezverboval, nikto ma na nič nenalákal, žiadny majetok som na nikoho neprepisoval), ktorej stretnutí sa pravidelne účastním.

V tejto menšej náboženskej obci (nie jedinej na svete, nie jedinej na Slovensku a ani jedinej pravej) sme si všetci rovní (tak ako to učí Písmo – porov. 1 Kor, kapitola 12). Nie je tam žiadny určený vodca, ktorého by sme zbožňovali a uctievali. Nie je tam niekto pred kým by bolo potrebné si pokľaknúť a bozkávať mu zlatý prsteň, nosiť ho na rukách, prípadne mať jeho obrázok (pofŕkaný slanou vodou) v modlitebnej knižke.

 

 

Čo máš proti katolíkom?

Nič. Sú to až pričasto veľmi milí a priateľskí ľudia, ktorí robia mnoho dobrého, pomáhajú druhým, prispievajú na charitu a podobne. Problémom katolíkov nie je to, že robia dobré skutky alebo to, že chcú robiť dobré skutky. Ich problémom je, že sa nenarodili znova a tým pádom nevojdú do Kráľovstva Božieho:

(Jn 3,3 – katolícky preklad) Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Problémom katolíkov teda nie je to, že by na tomto svete neboli váženými a rešpektovanými ľuďmi. Ich problémom nie je, že by sa navonok prejavovali nejako naskrz skazene alebo podlo alebo by robili druhým zle a podobne. Ich problémom je, že tento život je to jediné, čo majú. Keďže sa nenarodili znova, nemajú nárok na ten život budúci, na ten druhý život.

Pripomeňme si príbeh o Samaritánke (katolícky preklad):

(Jn 4,5) A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

Živá voda je to, čo katolíkom chýba. Nenapili sa jej a preto ich život prebehne spôsobom, ktorý je naznačený aj priamo v ich vlastnej, Rímskokatolíckou cirvkou schválenej, Biblii, v Svätom Písme.

Rímskokatolík, ktorý neverí, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a neurobil z Ježiša pána svojho života (Rim 10,9) nebude spasený. Rímskokatolík, ktorý ignoruje to, čo Ježiš učil (Jn 3,36; Jn 14,23; Hebr 5,9) nebude spasený. Slovo spasený znamená zachránený. Rímskokatolík nebude zachránený. Nebude zachránený? Áno, nebude zachránený. A od čoho nebude zachránený? Od rozsudku „vinný“ na poslednom súde.

Odpustenie hriechov totiž neprichádza skrze spovedeľnicu (toto slovo sa v Biblii nenachádza, ani v tej katolíckej), ale prichádza skrze vyliatu krv Ježiša Krista (Hebr 9,22). Aby človek mohol žiť tu a teraz, nepotrebuje Ježiša a jeho zástupnú obetu na kríži. Boh mu dal tento život zadarmo a necháva ho žiť (Boh dáva slnko a dážď dobrým aj zlým – Mt 5,45). Avšak, aby človek mohol žiť večne (opäť zadarmo), tak nato potrebuje Krista. Takto to rozhodol Stvoriteľ tohto sveta.

Potrebuješ Krista a jedine Krista…

Ján Pavol II. a jeho „totus tuus Maria“ („patrím tebe Mária“) mu nijako nepomôže. Nemá Krista, nemá druhý život, nemá ten fantastický, večný život, ktorý Boh zamýšľal už pre Adama. Schéma je nasledovná: Adam zlyhal, ľudia začali umierať, ale Boh posiela svojho Syna, aby umrel za nich, aby oni nemuseli zomrieť dvakrát (Zjv 21,6). Aby nemuseli zomrieť raz normálne a druhýkrát na konci sveta, keď ich Boh odsúdi ako vinných. Aby namiesto smrti, mali život.

Odporúčam: Dobra správa pre každého katolíka

Otázka teda stojí takto: „Chceš žiť večne?“ Ak áno, systém obradníctva, rôznych úkonov, sviatostí, akéhosi zbierania dobrých bodíkov v rámci Rímskokatolíckej cirkvi ťa tam nedostane. Je to slepá ulica, na konci ktorej bude plač a škrípanie zubami, je to široká cesta do zatratenia.

Takže ešte raz zopakujem Ježišove slová:

(Jn 3,3 – katolícky preklad) Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Narodiť sa znova znamená, že všetko je nové, nastáva nový život. Toto katolíci žiaľ nemajú. Extatické zážitky pri katolíckych chválach alebo odriekavaní ruženca majú s Bohom málo spoločné. Rovnaké zážitky majú účastníci jógových seansí, budhisti pri meditáciách a rôzni vyznavači New Age.

Milý katolík, potrebuješ skutočný vzťah s Bohom!!!

 

 

Je možné, že sa staneš znovu rímskokatolíkom?

Je to úplne vylúčené. Veď to by som musel odhodiť svoju slobodu, ktorú mám v Kristovi a stať sa opäť členom nebezpečného, manipulatívneho kultu.

Musel by som sa klaňať pekárenskému výrobku (uctievať nemú modlu, porov. 1 Kor 12,2) a namýšľať si, že kňaz je akýsi zaklínač, ktorý vyslovením magickej formuly dokáže „opravdivo a skutočne“ transformovať tento výrobok (túto múku, vodu, droždie a soľ) na „telo a krv a dušu a božstvo“ Ježiša Krista (porov. KKC 1374). A to takým spôsobom, že to nikto nepostrehne.

Už len dodám, že tento kruhový pekárenský výrobok sa navyše často vkladá do monštrancie (do zlatej schránky, ktorá má po svojom okraji zlaté lúče), aby nebolo naozaj žiadnych pochýb o tom, že katolíci sa vlastne klaňajú slnečnému bohovi a sú teda, de facto, pohania.

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!