Spása – 7 dôležitých slov, ktorým musíme rozumieť | časť 2

Moje poznámky k videu „Salvation – 7 Important Words We Must Understand – Pt 2“, ktoré na svojom Youtube kanáli publikoval Fred Tarsitano

Originálne video

Moje poznámky

Sedem dôležitých slov, ktorým musíme rozumieť.

4. slovo: believe = πιστεύω = pistévo = verit

(Sk 16,31) A oni po­vedali: Uver v Pána Ježiša Kris­ta a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Čo to vlastne znamená veriť? Nie je to intelektuálne uznanie, že Ježiš existoval. Veriť znamená dôverovať, vložiť svoju dôveru v Ježiša, byť pevne presvedčený.

5. slovo: faith = πίστη = písti = viera

(Zid 11,1) A viera je pod­statou toho, na čo sa človek nadeje, pre­svedčením o veciach, ktoré sa ne­vidia.

(Zid 11,6) A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto pri­chádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je od­platiteľom.

Viera znamená byť pevne presvedčený. Mať presvedčenie o pravde. Byť tak presvedčený, že mám úplnú dôveru a spoľahnutie. Viera nie je nádej, že možno asi, ak budem mať šťastie. Viera je racionálna dôvera, že Boh je tým, kým je a že urobí to, čo hovorí, že urobí.

— čas 6:10

Dobrý príklad veriť intelektuálne v porovnaní s tým mať dôveru.

— čas 7:40

Zachraňujúca viera sa dá popísať ako taká dôvera v Ježiša Krista, že vedie človeka ku kompletnému podriadeniu sa autorite Ježiša a k exkluzívnej dôvere v neho ako v toho, kto zachraňuje.

Jednoduchá otázka pre toho, kto tvrdí, že verí v Ježiša: Pôjdeš do neba?
Ak si nie je istý, nemá dôveru, nemá spoľahnutie. Hovorí, že verí v Ježiša, verí, že zomrel na kríži, ale dôveruje vlastným dobrým skutkom alebo čomukoľvek inému. Takže vo výsledku má dôveru v Ježiša plus niečo. Nemá dôveru v Ježiša samotného.

Zachraňujúca viera je vzdanie sa starostlivosti o seba a dôvera, že Ježiš sa postará, že Ježiš urobil všetko, čo bolo treba urobiť, aby som bol zachránený.

Pre lepšie pochopenie treba zameniť slovo verí za dôveruje:

(Jn 3,36) Kto verí v Syna, má večný život;

Ježiš jej po­vedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zo­mrel, žiť bude. 26 A ni­kto, kto žije a verí vo mňa, nezom­rie na veky; či veríš tomu?
Jn 11,25

— čas 11:48

Milosť Boha prichádza na tých, ktorí majú dôveru v jeho Syna:

(Ef 2,8) Lebo ste milosťou spasení skr­ze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skut­kov, aby sa nie­kto nech­válil.

(Gal 2,16) Ale vediac, že sa človek ne­o­spraved­lňuje zo skut­kov zákona, ale skr­ze vieru Ježiša Kris­ta, aj my sme uverili v Kris­ta Ježiša, aby sme boli ospravedl­není z viery Kris­tovej a nie zo skut­kov zákona pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené ni­ktoré telo.

Boh chce, aby sme ohľadne našej záchrany pred večným zatratením vložili svoju dôveru v Ježiša. To je všetko.


Môj komentár

Bohu sú ukradnuté naše skutky. Jediný skutok, ktorý môžeme urobiť je mať dôveru v Syna. Pretože Otec miluje Syna. A každého, kto verí v Syna, toho omilostí. Pavol v liste Galaťanom (verš nižšie) to plne chápe. Boh neomilostí nikoho kvôli jeho vlastným skutkom. Ale iba kvôli tomu, že verí v jeho Syna.

 


Prehľadávač kázaní od Freda je tiež na stránke biblickykrestan.sk


 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola.

Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

Mojim cieľom je ukázať katolíkom diery katolíckeho učenia a rozdiely medzi katolíckym učením a tým, čo hovorí Boh v Biblii (vo Svätom Písme). Pretože ako sám Ježiš povedal:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu