Analýza učenia katolíckej cirkvi – Písmo vs Tradícia

5.6. 2015Michal Prno868x

Katolícke učenie má dva zdroje a Katechizmus katolíckej cirkvi (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) o tom hovorí takto (čísla označujú paragrafy v KKC):

  • (#97) Posvätná Tradícia a Sväté Písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova
  • (#82) Z toho vyplýva, že Cirkev … nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma.
  • (#78) Prostredníctvom Tradície “Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je a všetko, čo verí”.

Mix Svätého Písma a Tradície

Znamená to teda, že učenie katolíckej cirkvi je nejaký mix medzi Svätým Písmom a Tradíciou. A to je úplne v poriadku, má na to právo.

Z toho nám ale zároveň vyplýva, že výsledkom tohto mixu môže byť niečo, čo je v protiklade s tým, čo učil Ježiš. Presne v zmysle posledného citátu: Cirkev … odovzdáva všetko, čím sama je a všetko, čo[mu sama] verí. Technicky z toho vyplýva, že katolícka cirkev nemusí učiť a veriť priamo to, čomu veril Ježiš. Pretože odovzdáva iba to, čomu sama verí.

A je vôbec možné, aby katolícka cirkev učila niečo iné ako Ježiš? Nejako intuitívne sa nám zdá, že to možné nie je. Že katolícka cirkev predsa musí učiť to isté, čo Ježiš + nejaké drobné/nepodstatné veci inak. Veď predsa aj vlastnú neomylnosť odvodzuje katolícka cirkev priamo od Krista:

(#889) Kristus, ktorý je pravda … dal jej účasť na svojej neomylnosti.

Lenže, čo ak predsa? Čo, ak katolícka cirkev učí niečo, čo priamo odporuje Ježišovi a jeho slovám? Kto má v tom prípade pravdu a koho treba počúvať? Kto je viac? Ježiš alebo pápež?

Kto je najvyššia autorita v Cirkvi?

Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) hovorí jasne:

(#882) [R]ímsky pápež má … plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou, ktorú môže vždy vykonávať.

a pokračuje

(#891) Keď Cirkev … niečo “predkladá veriť ako zjavené Bohom” a ako Kristovo učenie, také “definície treba prijať s poslušnosťou viery”.

Katechizmus (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) teda hovorí, že treba počúvať pápeža.

Ako katolík som o tom nikdy nepochyboval.

Pápež Leo XIII

Pápež Leo XIII (1878-1903) vyhlásil (Encyklika Sapientiae Christianae, 1890):

[N]ajvyšší učiteľ v Cirkvi je pápež. Spojenie myslí teda vyžaduje … kompletnú poslušnosť … pápežovi rovnako ako samotnému Bohu.

Kardinál Sarto (neskôr pápež Pius X, 1903-1914) vyhlásil (Publications of the Catholic Truth Society Volume 29: 11):

Pápež reprezentuje samotného Ježiša Krista a preto je milujúcim Otcom.

Podľa učenia katolíckej cirkvi a samotných pápežov je teda pápež nielen následník apoštola Petra, ale aj zástupca Ježiša na zemi.

A aby to pápež zdôraznil, používa titul Vicarius Jesu Christi = Vicar of Jesus Christ = Námestník Ježiša Krista. Takže v osobe pápeža máme nielen nástupcu Petra, ale aj zástupcu Krista na zemi, akéhosi náhradníka Ježiša:

(#936) Biskup rímskej cirkvi, Petrov nástupca, je … Kristov zástupca a pastier celej Cirkvi tu na zemi.

Vo výsledku je teda pápež pre katolíkov najvyššia možná autorita.

Presne v súlade s učením:

(#937) Rímsky pápež „má z Božieho ustanovenia najvyššiu, plnú, bezprostrednú a univerzálnu moc v spravovaní duší“.

To znamená, že čo povie pápež, toho sa treba držať. Bez ohľadu na to, čo hovorí. Bez ohľadu na to, čo sa píše v Biblii, bez ohľadu na Ježiša, bez ohľadu na Ježišove slová. Pápež je neomylný (#889) náhradník (#936) Ježiša Krista. Čo on povie, to platí.

Všemocnosti pápeža rozhodovať ohľadom spásy musí veriť každý katolík. Každý katolík poslúcha pápeža. Je predsa nástupca Petra a zástupca Krista.

Otázka za 100 bodov

Lenže, čo ak zástupca učí niečo, čo je v protiklade s tým, čo učil ten koho zastupuje? Čo ak neomylný pápež učí v rozpore s tým, čo učil Ježiš? Čo ak učí iné učenie?

Sú potom pápežovi nasledovníci (katolíci) naozaj nasledovníci Krista? Alebo ich niekto podviedol? Hovoril im síce o Kristovi, ale namiesto Ježišovho evanjelia im dal iné evanjelium? Podobné, ale vlastne úplne iné? Čo potom?

Bartolomeo_Montagna_-_Saint_Paul_-_Google_Art_Project

Svätý Pavol v prvej kapitole Listu Galaťanom k hlásaniu iného evanjelia hovorí toto:

6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

Pavol tu odsudzuje a preklína všetkých, ktorí hlásajú iné evanjelium.

Tak ako je to vlastne s evanjeliom, ktoré učí katolícka cirkev? Je iné ako Ježišovo?

Ak porovnáme oficiálne učenie katolíckej cirkvi uvedené v katechizme so spísaným slovom Božím, s Bibliou, zistíme obrovské rozpory. Pavlovo prekliatie teda platí na pápeža a všetkých jeho pomocníkov. Pretože pápež učí iné evanjelium ako učil Pavol. Katolíci teda nie sú na ceste do neba. Pretože nadraďujú učenie pápeža nad učenie Syna Božieho.

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!