Analýza učenia katolíckej cirkvi – Písmo vs Tradícia

1184x

Katolícke učenie má dva zdroje a Katechizmus katolíckej cirkvi (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) o tom hovorí takto (čísla označujú paragrafy v KKC):

  • (#97) Posvätná Tradícia a Sväté Písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova
  • (#82) Z toho vyplýva, že Cirkev … nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma.
  • (#78) Prostredníctvom Tradície “Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je a všetko, čo verí”.

Mix Svätého Písma a Tradície

Znamená to teda, že učenie katolíckej cirkvi je nejaký mix medzi Svätým Písmom a Tradíciou. A to je úplne v poriadku, má na to právo.

Z toho nám ale zároveň vyplýva, že výsledkom tohto mixu môže byť niečo, čo je v protiklade s tým, čo učil Ježiš. Presne v zmysle posledného citátu: Cirkev … odovzdáva všetko, čím sama je a všetko, čo[mu sama] verí. Technicky z toho vyplýva, že katolícka cirkev nemusí učiť a veriť priamo to, čomu veril Ježiš. Pretože odovzdáva iba to, čomu sama verí.

A je vôbec možné, aby katolícka cirkev učila niečo iné ako Ježiš? Nejako intuitívne sa nám zdá, že to možné nie je. Že katolícka cirkev predsa musí učiť to isté, čo Ježiš + nejaké drobné/nepodstatné veci inak. Veď predsa aj vlastnú neomylnosť odvodzuje katolícka cirkev priamo od Krista:

(#889) Kristus, ktorý je pravda … dal jej účasť na svojej neomylnosti.

Lenže, čo ak predsa? Čo, ak katolícka cirkev učí niečo, čo priamo odporuje Ježišovi a jeho slovám? Kto má v tom prípade pravdu a koho treba počúvať? Kto je viac? Ježiš alebo pápež?

Kto je najvyššia autorita v Cirkvi?

Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) hovorí jasne:

(#882) [R]ímsky pápež má … plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou, ktorú môže vždy vykonávať.

a pokračuje

(#891) Keď Cirkev … niečo “predkladá veriť ako zjavené Bohom” a ako Kristovo učenie, také “definície treba prijať s poslušnosťou viery”.

Katechizmus (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) teda hovorí, že treba počúvať pápeža.

Ako katolík som o tom nikdy nepochyboval.

Pápež Leo XIII

Pápež Leo XIII (1878-1903) vyhlásil (Encyklika Sapientiae Christianae, 1890):

[N]ajvyšší učiteľ v Cirkvi je pápež. Spojenie myslí teda vyžaduje … kompletnú poslušnosť … pápežovi rovnako ako samotnému Bohu.

Kardinál Sarto (neskôr pápež Pius X, 1903-1914) vyhlásil (Publications of the Catholic Truth Society Volume 29: 11):

Pápež reprezentuje samotného Ježiša Krista a preto je milujúcim Otcom.

Podľa učenia katolíckej cirkvi a samotných pápežov je teda pápež nielen následník apoštola Petra, ale aj zástupca Ježiša na zemi.

A aby to pápež zdôraznil, používa titul Vicarius Jesu Christi = Vicar of Jesus Christ = Námestník Ježiša Krista. Takže v osobe pápeža máme nielen nástupcu Petra, ale aj zástupcu Krista na zemi, akéhosi náhradníka Ježiša:

(#936) Biskup rímskej cirkvi, Petrov nástupca, je … Kristov zástupca a pastier celej Cirkvi tu na zemi.

Vo výsledku je teda pápež pre katolíkov najvyššia možná autorita.

Presne v súlade s učením:

(#937) Rímsky pápež „má z Božieho ustanovenia najvyššiu, plnú, bezprostrednú a univerzálnu moc v spravovaní duší“.

To znamená, že čo povie pápež, toho sa treba držať. Bez ohľadu na to, čo hovorí. Bez ohľadu na to, čo sa píše v Biblii, bez ohľadu na Ježiša, bez ohľadu na Ježišove slová. Pápež je neomylný (#889) náhradník (#936) Ježiša Krista. Čo on povie, to platí.

Všemocnosti pápeža rozhodovať ohľadom spásy musí veriť každý katolík. Každý katolík poslúcha pápeža. Je predsa nástupca Petra a zástupca Krista.

Otázka za 100 bodov

Lenže, čo ak zástupca učí niečo, čo je v protiklade s tým, čo učil ten koho zastupuje? Čo ak neomylný pápež učí v rozpore s tým, čo učil Ježiš? Čo ak učí iné učenie?

Sú potom pápežovi nasledovníci (katolíci) naozaj nasledovníci Krista? Alebo ich niekto podviedol? Hovoril im síce o Kristovi, ale namiesto Ježišovho evanjelia im dal iné evanjelium? Podobné, ale vlastne úplne iné? Čo potom?

Bartolomeo_Montagna_-_Saint_Paul_-_Google_Art_Project

Svätý Pavol v prvej kapitole Listu Galaťanom k hlásaniu iného evanjelia hovorí toto:

6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

Pavol tu odsudzuje a preklína všetkých, ktorí hlásajú iné evanjelium.

Tak ako je to vlastne s evanjeliom, ktoré učí katolícka cirkev? Je iné ako Ježišovo?

Ak porovnáme oficiálne učenie katolíckej cirkvi uvedené v katechizme so spísaným slovom Božím, s Bibliou, zistíme obrovské rozpory. Pavlovo prekliatie teda platí na pápeža a všetkých jeho pomocníkov. Pretože pápež učí iné evanjelium ako učil Pavol. Katolíci teda nie sú na ceste do neba. Pretože nadraďujú učenie pápeža nad učenie Syna Božieho.