Katolícki kňazi, je ich vôbec treba?

1549x

Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude prinášať pravidelne obeti Bohu? Alebo nás bude pred Bohom zastupovať? Sú katolícki kňazi vôbec potrební?

Zopakovanie

V predchádzajúcich častiach série Analýza učenia katolíckej cirkvi sme si potvrdili, že

  • Ježiš je skala cirkvi
  • Ježiš je uholný kameň cirkvi
  • Ježiš je vodca cirkvi

Zároveň sme vyvrátili akúkoľvek nadradenosť a autoritu apoštola Petra. Vyvrátili sme, že Peter je skala alebo základný kameň alebo aspoň len šéf apoštolov. Z toho vyplýva, že ak je pápežova autorita postavená na Petrovi, tak je táto autorita nulová. Lebo ak je katolícka cirkev postavená na Šimonovi (porov KKC 881), tak potom sa nejedná o Ježišovu cirkev, ale o Šimonovu cirkev.

 

Otázka

Dnes si teda položme otázku: Sú katolícki kňazi vôbec potrební? Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude Bohupravidelne prinášať obeti?

Katolícki kňazi slúžia nekrvavú obetu

 

Katolícki kňazi

Katolícki kňazi v katolíckej cirkvi sú totiž špeciálna kasta ľudí. Sám katechizmus nám podáva vysvetlenie:

(KKC #1537) V rímskom staroveku slovo ordo označovalo občianske stavy (triedy), najmä stav tých, ktorí vládli. Ordinatio označuje zaradenie do niektorého stavu (ordo). … Tak aj liturgia hovorí o ordo Episcoporum (biskupský stav), ordo presbyterorum (kňazský stav) a ordo diaconorum (diakonský stav).

Takže, treba takú kastu?

Čítajme z Biblie (všetky biblické citáty nižšie sú z katolíckeho prekladu) …

(Hebr 7,24) no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. 25 Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. 26 Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Takže Ježiš má kňazstvo neprechodné na iného, teda iba on sám je kňazom alebo lepšie povedané veľkňazom. A čo to vlastne ten Ježiš obetuje a s čím prichádza, keď vstupuje do svätyne? Obetuje seba samého – Ježiša, baránka Božieho a prichádza s vlastnou krvou vyliatou na dreve kríža.

Napĺňa tak symboliku starozákonného kňazstva…

A koľkokrát obetuje tento večný veľkňaz túto obetu?

(v porovnaní s dennodennou nekrvavou obetou počas katolíckej omše)

(Hebr 9,25) Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.

Ježiš je teda veľkňaz svojho vlastného vyvoleného ľudu, vlastnej cirkvi, ktorá slúži Bohu. A ako veľkňaz tejto cirkvi priniesol na nebeský oltár jednu jedinú a večnú obeť, seba samého (porov. Hebr 9,24).

 

Večné kňazstvo

A ako to do seba celé zapadá?

Ježiš buduje večnú cirkev, ktorej je iba on sám večným základným kameňom. V tejto cirkvi je on jediným večným veľkňazom. A priniesol jedinú večnú obetu.

Preto už žiadne ďalšie obeti (porov KKC 1552) na zmierenie hriechov netreba.

(Hebr 10,10) V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

(Ž 110,4) Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

Ježiš sa teda obetoval raz a navždy. Sám to potvrdil slovami na kríži:

(Jn 19,30) Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Potrebuje teda Ježiš aspoň nejakých pomocníkov, resp. služobníkov (porov KKC 1545)?

 

Zhrnutie

Boh nepotrebuje katolíckych kňazov. Nepotrebuje špeciálnu kastu, ktorá by bola prostredníkom medzi ľuďmi a medzi Bohom. Pretože veľkňaz vstúpil do svätyne s jednorázovou (večnou) obetou a tam to celé končí. Žiadna ďalšia obeta (ani nekrvavá počas katolíckej omše) nie je potrebná. Pretože tí, za ktorých bola prinesená obeta (spasení ľudia), tak tí sú:

(1 Pt 2,9) vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo

Žiadne iné, služobné ani zástupné kňazstvo nie je potrebné. Pretože nie je čo obetovať. Navyše každý spasený môže prichádzať s modlitbami priamo k Bohu (porov Mt 6,9) a za každého spaseného sa prihovára Ježiš priamo Otcovi (porov 1 Jn 2,1). Katolícki kňazi sú nepotrební.