Katolícki kňazi, je ich vôbec treba?

17.11. 2016Michal Prno1147x

Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude prinášať pravidelne obeti Bohu? Alebo nás bude pred Bohom zastupovať? Sú katolícki kňazi vôbec potrební?

Zopakovanie

V predchádzajúcich častiach série Analýza učenia katolíckej cirkvi sme si potvrdili, že

  • Ježiš je skala cirkvi
  • Ježiš je uholný kameň cirkvi
  • Ježiš je vodca cirkvi

Zároveň sme vyvrátili akúkoľvek nadradenosť a autoritu apoštola Petra. Vyvrátili sme, že Peter je skala alebo základný kameň alebo aspoň len šéf apoštolov. Z toho vyplýva, že ak je pápežova autorita postavená na Petrovi, tak je táto autorita nulová. Lebo ak je katolícka cirkev postavená na Šimonovi (porov KKC 881), tak potom sa nejedná o Ježišovu cirkev, ale o Šimonovu cirkev.

 

Otázka

Dnes si teda položme otázku: Sú katolícki kňazi vôbec potrební? Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude Bohupravidelne prinášať obeti?

Katolícki kňazi slúžia nekrvavú obetu

 

Katolícki kňazi

Katolícki kňazi v katolíckej cirkvi sú totiž špeciálna kasta ľudí. Sám katechizmus nám podáva vysvetlenie:

(KKC #1537) V rímskom staroveku slovo ordo označovalo občianske stavy (triedy), najmä stav tých, ktorí vládli. Ordinatio označuje zaradenie do niektorého stavu (ordo). … Tak aj liturgia hovorí o ordo Episcoporum (biskupský stav), ordo presbyterorum (kňazský stav) a ordo diaconorum (diakonský stav).

Takže, treba takú kastu?

Čítajme z Biblie (všetky biblické citáty nižšie sú z katolíckeho prekladu) …

(Hebr 7,24) no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. 25 Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. 26 Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Takže Ježiš má kňazstvo neprechodné na iného, teda iba on sám je kňazom alebo lepšie povedané veľkňazom. A čo to vlastne ten Ježiš obetuje a s čím prichádza, keď vstupuje do svätyne? Obetuje seba samého – Ježiša, baránka Božieho a prichádza s vlastnou krvou vyliatou na dreve kríža.

Napĺňa tak symboliku starozákonného kňazstva…

A koľkokrát obetuje tento večný veľkňaz túto obetu?

(v porovnaní s dennodennou nekrvavou obetou počas katolíckej omše)

(Hebr 9,25) Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.

Ježiš je teda veľkňaz svojho vlastného vyvoleného ľudu, vlastnej cirkvi, ktorá slúži Bohu. A ako veľkňaz tejto cirkvi priniesol na nebeský oltár jednu jedinú a večnú obeť, seba samého (porov. Hebr 9,24).

 

Večné kňazstvo

A ako to do seba celé zapadá?

Ježiš buduje večnú cirkev, ktorej je iba on sám večným základným kameňom. V tejto cirkvi je on jediným večným veľkňazom. A priniesol jedinú večnú obetu.

Preto už žiadne ďalšie obeti (porov KKC 1552) na zmierenie hriechov netreba.

(Hebr 10,10) V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

(Ž 110,4) Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

Ježiš sa teda obetoval raz a navždy. Sám to potvrdil slovami na kríži:

(Jn 19,30) Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Potrebuje teda Ježiš aspoň nejakých pomocníkov, resp. služobníkov (porov KKC 1545)?

 

Zhrnutie

Boh nepotrebuje katolíckych kňazov. Nepotrebuje špeciálnu kastu, ktorá by bola prostredníkom medzi ľuďmi a medzi Bohom. Pretože veľkňaz vstúpil do svätyne s jednorázovou (večnou) obetou a tam to celé končí. Žiadna ďalšia obeta (ani nekrvavá počas katolíckej omše) nie je potrebná. Pretože tí, za ktorých bola prinesená obeta (spasení ľudia), tak tí sú:

(1 Pt 2,9) vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo

Žiadne iné, služobné ani zástupné kňazstvo nie je potrebné. Pretože nie je čo obetovať. Navyše každý spasený môže prichádzať s modlitbami priamo k Bohu (porov Mt 6,9) a za každého spaseného sa prihovára Ježiš priamo Otcovi (porov 1 Jn 2,1). Katolícki kňazi sú nepotrební.

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!