Katolícka Biblia alebo Katolícka cirkev | Komu veríš viac?

3896x

Katolícka Biblia protirečí katolíckemu učeniu. Čítať iba na vlastné riziko. Môže spôsobiť uvedomenie si pravdy.

Príbeh na začiatok

Na posledné Vianoce (2016) som v rámci „rekatolizácie“ (ak nerozumieš, pozri predslov tohto môjho listu celej rodine) dostal katolícke Sväté Písmo – Jeruzalemská Biblia.

A tak som si hneď pozrel kľúčové pasáže týkajúce sa evanjelia. Vidiac, že táto Biblia (ako samozrejme každá iná Biblia) odporuje katolíckemu učeniu spásy zo skutkov, resp. spásy z kombinácie viery a skutkov, rozhodol som sa, že sa tomu niekedy trochu povenujem. A dnes je ten deň.

Pozn.: Vyššie uvedené Sväté Písmo obsahuje Botekov preklad a všetky verše nižšie sú z neho.

 

Úvodné slovo kardinála

Predslov k tomuto vydaniu napísal kardinál Ján Chryzostom Korec, ešte v roku 2011, kde hovorí:

Ľudia Bibliu po veky čítali a čítajú v radosti i v žiali, s nadšením i so slzami v očiach, v zdraví i na smrteľnej posteli. Biblia sa čítala v rodinách, rozoberala sa na univerzitách, zaznievala cez stáročia vo všetkých chrámoch sveta.“

Pekné a krásne slová. Dobre sa počúvajú. Teraz však zatiahnime za ručnú brzdu a trochu to porovnajme s realitou…

 

Historické okienko

Skutočný vzťah Rímskokatolíckej cirkvi k čítaniu Biblie:

1229 – Synoda v Touluse (Francúzsko), kánon 14:

Zakazujeme tiež, aby bolo laikom dovolené vlastniť knihy Starého alebo Nového zákona; a najprísnejšie zakazujeme, aby vlastnili akýkoľvek preklad týchto kníh v miestnom jazyku“

1234 – Synoda v Tarragone (Španielsko):

Nikto nemôže vlastniť knihy Starého a Nového zákona v latinčine. A keď ich vlastní, musí ich odovzdať miestnemu biskupovi do 8 dní od vyhlásenia tohto dekrétu, aby mohli byť spálené.“

1415 – Ekumenický koncil v Kostnici (Česká republika):

Koncil za kacíra vyhlásil už 30 rokov mŕtveho reformátora menom John Wycliff (do slovenčiny prekladaný ako Ján Viklef, resp. Viklif). Ten totiž ako prvý preložil Nový zákon do angličtiny. Jeho ostatky exhumovali a následne verejne spálili. Koncil tiež za živa upálil Jana Husa.

1536 – Anglicko

William Tyndale upálený za preklad Biblie do angličtiny.

Upálený zaživa za preklad Biblie!

1564 – Tridentský koncil (Taliansko), Index Librorum Prohibitorum

Čítanie Biblie je možné iba s písomným povolením biskupa. Ak by niekto predával nelatinské Biblie bez povolenia, zisk mu bude odobratý a on bude potrestaný (namiesto nejakého slovného napomenutia je lepšie si skôr predstaviť sadistov, ktorí umučia človeka na smrť).

1943 – Pius XII – Encyklika Divino Afflante Spiritu:

Neomylný pápež zmenil rozhodnutie svojich neomylných predchodcov a čítanie Biblie katolíkmi je zase povolené. Nielen v latinčine, ale aj v miestnych jazykoch.

A teraz si ešte raz prečítaj, čo to napísal kardinál Korec.

 

Katolícka Biblia protirečí katolíckemu učeniu

Poďme späť k jadru veci…

Dnes obídem nebiblické (v Biblii sa nikde nenachádzajúce) učenia, ako napríklad:

Zameriam sa iba na Rímskokatolícke učenie (porov. KKC 2068) o tom, že pre spásu je potrebná:

  • viera
  • krst
  • a zachovávanie desať prikázaní.

Rímskokatolícka cirkev teda učí, že spása = viera + krst + dodržiavanie desatora a teda, že spása = viera + skutky. To samozrejme znamená, že spásu si musíme zaslúžiť dodržiavaním Zákona (desatoro je časť Zákona).

Rímskokatolícka cirkev učí: spása = viera + skutky

Inými slovami, Rímskokatolícka cirkev učí, že kto nezachová desať Božích prikázaní, ten nebude spasený. Alebo tiež, kto nebude konať záslužné skutky, ten nebude spasený (porov. KKC 2010).

 

Dodržiavanie Zákona a Katolícka Biblia

Čo však na to katolícka Biblia?

Katolícka Biblia

Hovorí katolícka Biblia to isté, čo katolícka Cirkev? Že pre spásu je potrebné dodržiavať Zákon (dodržiavať desatoro) alebo že spásu si treba zaslúžiť?

(Rim 3,28) Myslíme si, že človek je ospravodlivený skrze vieru, bez skutkov podľa Zákona. 29 Či je Boh teda len Bohom Židov, a nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30 lebo je len jediný Boh, ktorý ospravodliví obrezaných, lebo majú vieru, aj neobrezaných pre vieru.

Čože to?

Čo to čítam?

Boh ospravodliví skrze čo? Iba skrze vieru?

Skrze vieru BEZ SKUTKOV podľa Zákona?

Správny katolík sa možno opýta: „Počkať, počkať. Znamená to teda, že spása sa dá dosiahnuť bezpracne? Bez dodržiavania zákona a úplne zadarmo?“. A Pavol mu v katolíckej Biblii odpovedá, že iná cesta nie je.

Spása sa dá dosiahnuť jedine zadarmo a iba ako dar (nie za odmenu):

(Rim 4,2) Ak Abrahám dosiahol svoju spravodlivosť skutkami, má sa čím chváliť. Ale nie pred Bohom. 3 Čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a to sa mu započítalo za spravodlivosť. 4 Keď niekto vykoná nejakú prácu a dostane plat, ten sa mu nepočíta za milosť, ale za podlžnosť; 5 kto však nepracuje, iba verí v toho, ktorý ospravodlivuje bezbožného, jeho viera sa počíta za spravodlivosť.

(Gal 2,16) a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.

(Ef 2,8) Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie je zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Už chápeš, milý katolícky priateľu?

Katolícka cirkev učí niečo iné ako učil Pavol. Učí, že spásu si treba odpracovať. A kto učí niečo iné ako Pavol, ten nech je prekliaty. Aj keby to bol anjel z neba (aj keby to bolo Fatimské zjavenie):

(Gal 1,8) Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

 

Závery

Katolícka Biblia protirečí katolíckemu učeniu, lebo jednoznačne hovorí, že za konanie skutkov ako je tiež napríklad:

  • absolvovanie sviatostí (porov. KKC 1129) alebo
  • modlenie ružencov, či
  • desiatkov k obrazu Božieho milosrdenstva

nebude ospravedlnený nijaký človek. Naše dobré skutky sú pre naše spasenie totálne nepoužiteľné (otvor Bibliu a prečítaj si Iz 64,5-6). Jediná naša nádej je Ježiš Kristus.

Prečo?

Tak prečo učí Rímskokatolícka cirkev niečo iné? Prečo učí, že dodržiavanie desatora je potrebné pre spásu, ak Písmo hovorí, že nie je? Pretože nie je od Boha. Pretože nie je tá pravá a jediná.

Opýtam sa ťa inak: „Komu veríš ty?“

Bohu a jeho Slovu, ktoré hovorí, že spása je z milosti iba skrze vieru? Alebo ľuďom, ktorí hovoria, že spása je z milosti skrze vieru + skutky? Ako povedal Ježiš v Mt 15,8: „Darmo si ma ctia. Učenie, ktoré učia sú iba ľudské príkazy.“. Ak sa držíš učení ľudí, Boh ti hovorí, že všetko, čo robíš, je zbytočné.

 

Lacná viera | Poznámka nakoniec

V tomto bode to niekoho môže viesť k úvahám o niečom, čomu sa hovorí „lacná viera“ (viera bez ovocia). Teda, že stačí veriť nejakým faktom o Ježišovi a na základe toho vyhlásiť „Som spasený!“ a žiť naďalej svojim hriešnym, svetským životom.

Na to treba povedať, že lacnú vieru samozrejme Písmo tiež nepodporuje. Takú vieru majú aj démoni (porov. Jak 2,19). Oni veria všetkým faktom o Ježišovi, ale nie sú a ani nebudú spasení (podobne ako väčšina katolíkov, porov. Mt 7,21 a Mt 7,13). Skutočná spásna viera je iba taká, ktorá spôsobí to, že sa človek narodí znova (porov. Jn 3,3).

Nespásna viera sa podobá pozícii no-lordship salvation (spasenie bez nadvlády Ježiša Krista), o ktorej hovorí aj kniha Víra, která jedná. Do článku, ktorý som o tejto knihe napísal som pridal aj porovnanie rímskokatolíckeho a reformačného učenia ohľadne spasenia. Odporúčam pozrieť.

PS:

O pár dní vyjde súvisiaci článok s pracovným názvom Dobrá správa, ktorú si v kostole nepočul. Ak chceš byť súčasťou špeciálneho zoznamu, ktorý dostáva info o tejto stránke, klikni sem.

 

Myšlienka dňa

(Jn 8,31) Ak ostanete verní môjmu slovu … poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.