Je Panna Mária Kráľovná Vesmíru?

1596x

Dnešný článok vychádza na katolícky sviatok Sedembolestnej Panny Márie a pozrieme sa na to, či je z Ježišovych slov jasné, že Mária je Kráľovná Vesmíru tak ako to učí Katolícka cirkev v katechizme (#966). Myslím, že by to malo byť úplne jednoduché. Pozn: všetky verše sú z katolíckej Biblie.

Múdry a hlúpy muž

A prečo sa vlastne pozrieme na to, čo hovorí Ježiš? Pretože sú dva druhy ľudí:

  • múdri ľudia
  • hlúpi ľudia

Obe skupiny počúvajú, čo Ježiš hovorí. Jedna sa však jeho slov drží a druhá nie. Do ktorej skupiny spadajú katolíci? Sú múdri, keď považujú Máriu za Kráľovnú vesmíru alebo nie?

Múdry muž počúva Ježiša a drží sa jeho slov

(Mt 7,24) A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

Hlúpy muž síce počúva Ježiša, ale robí niečo iné

(Mt 7,26) A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Učil teda Ježiš, že Mária je Kráľovná Vesmíru?

Pozrime sa na to …

  • čo napísal Druhý Vatikánsky koncil
  • čo povedal Ježiš

aby sme vedeli, či keď Máriu považujeme za Kráľovnú Vesmíru, spadáme do kategórie múdrych alebo hlúpych.

Čo o Márii napísal Druhý Vatikánsky koncil?

(Lumen Gentium, paragraf 65): Lebo Mária, úzko spätá s dejinami spásy, určitým spôsobom zjednocuje a odzrkadľuje v sebe základné pravdy viery, a preto, keď sa o nej káže a keď sa uctieva, privádza veriacich k svojmu Synovi a k jeho obete, ako aj k láske k Otcovi.

Kráľovná Vesmíru

Druhý Vatikánsky koncil teda uznáva, že Mária sa uctieva, že je špeciálna, výnimočná a nadradená nad iných veriacich. Katechizmus (#966) Máriu označuje za Kráľovnú vesmíru a Loretánske litánie tiež za Kráľovnú anjelov, patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, Kráľovnú pokoja atď.

Čo o Márii povedal Ježiš?

(Lk 8,19) Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

(Mk 3,31) Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.

(Mt 12,47) Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.

Učil teda Ježiš, že Mária je Kráľovná Vesmíru?

Kázal ju uctievať?

corpus-christi-1356771_1280

V žiadnom prípade. Máme tri svedectvá, ktoré hovoria, že každý skutočný veriaci je Ježišovou matkou, bratom alebo sestrou. Žiadne nadradenie Márie nad všetkých ľudí alebo anjelov sa nekoná. Žiadny základ pre uctievanie Márie Ježiš nepoložil. Žiadna Kráľovná Vesmíru. Žiadna prostrednica.

Katolícke učenie o Márii je jednoducho nezlučiteľné so slovami Ježišovými.

A pravdu môže mať len jedna strana. Neomylný je buď Druhý Vatikánsky koncil a Rímskokatolícka cirkev alebo Ježiš. Nemôžu byť neomylné obe strany. Napokon sám Ježiš hovorí, že kto ho počúva, ale robí niečo, čo nepovedal (napr. uctieva Máriu), podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil svoj dom na piesku. Prišla víchrica (súd po smrti) a jeho dom spadol (človek končí v pekle).

Kráľovná Vesmíru?

Je podľa Ježiša Mária blahoslavenejšia ako skutoční veriaci?

(Lk 11,27) Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr [z gréčtiny Μενοῦν = Skôr naopak] sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Kto je teda podľa Ježiša blahoslavenejší ako Mária?

Každý, kto počúva Božie slovo a zachováva ho! Každý, kto sa drží Biblie (to znamená Božieho slova a nie tradícií a učení obyčajných ľudí, ktorí hlásajú nebiblické učenie o Kráľovnej Vesmíru) je blahoslavený rovnako alebo viac ako Mária!*

* povedal Ježiš, nie ja

Naopak každý, kto vyzdvihuje Máriu, považuje ju za Kráľovnú Vesmíru a povyšuje takmer na vševediacu a všadeprítomnú bohyňu, ktorá počuje modlitby všetkých všade na celom svete (a je jedno, či sú to modlitby k nej alebo ako akože „spolu s ňou“) tak robí na vlastné riziko.

Síce počúva Ježiša, ale neuskutočňuje jeho slová. Stavia si svoj duchovný dom na piesku a Ježiš hovorí, že sa podobá hlúpemu mužovi. Keď totiž príde víchrica a oborí sa na jeho dom (posledný súd), pád tohto domu bude obrovský (bude to pád do pekla a večného zatratenia).