Je Boh Trojica?

1290x

Trojica znamená, že Boh je trojjediný. Teda, že v Bohu sú tri rozdielne, tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto osoby sú si rovnocenné v moci, podstate a večnosti. Majú teda rovnakú podstatu (esenciu), rovnakú moc, a existujú všetky tri od večnosti. A zároveň platí, že Otec nie je Syn ani Duch, Syn nie je Duch ani Otec, Duch nie je Otec ani Syn. Nie je to teda jedna osoba v troch módoch, s troma názvami, troma „maskami“.

 

Čo je Trojica?

Trojica znamená, že Boh je trojjediný. Teda, že v Bohu sú tri rozdielne, tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto osoby sú si rovnocenné v moci, podstate a večnosti. Majú teda rovnakú podstatu (esenciu), rovnakú moc, a existujú všetky tri od večnosti. A zároveň platí, že Otec nie je Syn ani Duch, Syn nie je Duch ani Otec, Duch nie je Otec ani Syn. Nie je to teda jedna osoba v troch módoch, s troma názvami, troma „maskami“.

 

Myslí si Ježiš, že je súčasť trojjediného Boha, že je Boh?

(citáty sú z katolíckej biblie)

(Jn 17,3) A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

(Jn 20,17) Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Hovoril by toto niekto, kto je súčasť trojjediného Boha a zároveň niekto, kto je pravdovravný? Hovoril by teda pravdovravný Ježiš, že niekto iný ako on je jediný pravý Boh?

 

Myslia si apoštoli, že Ježiš je súčasť trojjediného Boha?

(citáty sú z katolíckej biblie)

(Gal 1,3) Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,

(1 Pt 1,3) Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista

(1 Tim 1,1) Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

Hovorili by toto apoštoli o niekom, kto je súčasť trojjediného Boha, kto je Boh sám? Oddeľovali by Ježiša a Boha? Videli by Boha a Ježiša ako dve rôzne entity?

 

Ďalšie otázky

  • Kde v Biblii nachádzame Ježiša vyučovať Trojicu?
  • Kde v Biblii nachádzame apoštolov vyučovať Trojicu?

Šokujúca odpoveď na obe otázky je, že ani Ježiš, ani apoštoli nikdy Trojicu nevyučovali. Vysvetlenie ďalej.

 

Ježiš má príležitosť vysvetliť Trojicu

(citáty sú z katolíckej biblie)

V diskusii so zákonníkom v Mk12 má Ježiš príležitosť vysvetliť Trojicu. Zákonník sa ho totiž pýta na to najväčšie prikázanie. Spomína Ježiš Trojicu? Nie. Práve naopak, potvrdzuje židovské chápanie Boha.

Židia chápu Boha ako jednu osobu. Presne tak ako ich to učil Mojžiš:

(Dt 6,4) Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

Mení Ježiš v diskusii so zákonníkom toto chápanie? Absolútnie nie:

(Mk 12,28) Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: “Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” 31 Druhé je toto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

A čo na to zákonník?

(Mk 12,32) Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: “Jediný je a okrem neho iného niet;

To znamená, že zákonník, ktorý chápal Boha ako jednu osobu (presne tak ako ho chápu židia aj v dnešnej dobe) ho chápal správne. Žiadna zmena, žiadne nové zjavenie, nová informácia o tom, že Boh sú tri osoby rovnakej moci, podstaty a večnosti sa nekoná:

(Mk 12,34) Ježiš videl, že odpovedal rozumne

 

Apoštol Peter má príležitosť spomenúť Trojicu

(citáty sú z katolíckej biblie)

V deň Letníc vystupuje Peter so svojou rečou pred mnohotisícový zástup, aby im hovoril o Ježišovi. Čo im hovorí o Ježišovi? Že je súčasť trojjediného Boha? No veď pozrime:

Boh robí divy skrze Ježiša:

(Sk 2,22) Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil.

Ježiša vzkriesil Boh:

(Sk 2,24) Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

(Sk 2,32) Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.

Boh urobil Ježiša aj Pánom aj Mesiášom:

(Sk 2,36) Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

Peter rozhodne vidí rozdiel medzi Bohom a Ježišom. Nie medzi Otcom a Synom, nie medzi Otcom a Ježišom. Ale rozdiel medzi Bohom a Ježišom. Boh a Ježiš sú dve rozdielne entity aj pre Petra.

Peter nehovorí nič inšie ako Ježiš sám:

(Jn 17,3) A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

 

Zhrnutie

Sväté Písmo Trojicu nikde neučí, nikdy neučilo. Trojica je koncept, ktorý sa vyvinul naprieč storočiami, trvalo to cca 350 rokov. Začiatky boli na Nikajskom koncile v roku 325AD.

Bonus:

Ani všetci katolíci neveria na Trojicu. Napríklad Hans Küng je švajčiarky katolícky kňaz, ktorý sa spolu s Jozefom Ratzingerom (Benedikt XIV) zúčastnil Druhého vatikánskeho koncilu. Ten vo svojej knihe „Malé dejiny katolické církve“, str. 40, napísal:

Augustin tak pomocií filozoficko-psychologických kategorií nanejvýš subtilním způsobem intelektuálně „zkonstruoval“ Trojici jakožto seberozvinutí Boha, v němž se ono [sic] „a Syna“ zdá být tak podstatné, že je na křesťanském Západě od šestého a sedmého století postupně začleňováno do starého vyznání víry – a jak stále znovu požadovali němečtí císařové od Karla Velikého – roku 1014 začlení Řím Trojici definitivně do starého vyznání víry.

Pro obyvatele křesťanského Východu znamená však toto „filioque“ dodnes zfalšování starého ekumenického vyznání víry a jasnou herezi.

Küng teda celkom jasne priznáva, že Rímskokatolícka cirkev učí nebiblické učenie, na ktorého vzniku mal obrovský podiel (sv.) Augustín.

Prví skutoční trinitariáni (učiaci to isté, čo sa učí dnes) existujú až od cca. 8 storočia. Pre vznik súčasného trojičného učenia bolo totiž potrebných 6 koncilov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 325, 381, 431, 451, 553, 681. Dovtedy nikto o našej modernej definícii Trojice nechyroval.

Pavol to vidí takto:

(1 Kor 8,6) my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Pavol má jedného Boha a jedného Ježiša, dve entity. Rovnako ako Peter, rovnako ako Ježiš, rovnako ako všetci židia. Je teda Pavol poblúdený, ak neverí v Trojicu? Je azda Peter zvedený satanom, ak robí rozdiel medzi Ježišom a Bohom? Alebo je snáď Ježiš klamár, keď Otca považuje za jediného, pravého Boha? Alebo je len pravda to, že Trojica je ľudský výmysel…

Dôležitá poznámka:
Vyššie uvedené je super zostručnenie. Téma trojjedinosti je extrémne rozsiahla. Boh nie je Trojica.

Vysvetlenie k článku Boh nie je Trojica