Funkcia pápeža je podvod

Inými slovami, pre funkciu pápeža v Písme neexistuje žiadna solídna argumentácia. Možno niekoho z vás napadne verš Mt 16,18: „ty si skala a na tejto skale“, preto len v skratke poviem, že nie je skala ako skala a koho zaujíma vysvetlenie, môžem mu mailom niečo poslať. 

Ale aj keby som prižmúril obe oči a povedal, že Ježiš považoval Petra za skalu cirkvi, argumentov proti Petrovi ako šéfovi apoštolov, a teda nadradenému nad všetkých ostatných apoštolov, je jednoducho príliš mnoho: 

Myslí si vôbec niekto, že Peter je nadradený apoštol?

 • Peter v 1Pt2 hovorí, že skala/kameň je Ježiš
  Tým nepriamo vyvracia názor katechizmu (KKC#881), že skala je on, Peter.
 • Peter nedovolí, aby sa mu klaňali
  Na rozdiel od pápežov minulých storočí (porov. Sk 10,26)
 • Záverečné slovo na Jeruzalemskom koncile má Jakub, nie Peter
  Na prvom jeruzalemskom koncile popísanom v Sk15, záverečné slovo, ktorým sa celá diskusia uzavrie, nemá Peter (pápež/vedúci), ale Jakub (podriadený). Ignoruje teda Jakub Ježišovo rozhodnutie, že Peter je pápež? Ignoruje celý koncil Ježišovo rozhodnutie, že Peter je pápež? Alebo ho skôr nikto za nadradeného nepokladá, lebo žiadna nadradenosť a teda ani žiadna funkcia pápeža neexistuje?
 • Pavol v Gal2 karhá Petra za jeho farizejstvo
  To je dosť zvláštne, ak je Peter nadradený nad Pavla.
 • Učeníci sa hádajú, kto je z nich najväčší
  Verš „ty si skala“ (a teda domnelé určenie pápeža) sa nachádza v kapitole Mt16, ale v kapitole Mt18 sa učeníci hádajú kto je najväčší. To nedáva zmysel, ak už všetci vedia, že najväčší je Peter.
 • Apoštoli na misie vysielajú Petra, nie Peter ich.
  V Sk 8,14 vysielajú na misie apoštoli Petra, nie Peter ich. Ďalší dôkaz, že ho nikto za pápeža nepovažuje.

Bol Peter v Ríme?

 • Pavol (nie Peter) píše list Rimanom,
  čo je dosť zvláštne, ak je tam Peter rímskym biskupom. Načo by im písal Pavol, ak tam majú Petra? To teda naznačuje, že Peter tam asi nie je.
 • Pavol Petra na konci listu Rimanom nenecháva pozdravovať
  a to tam pozdravuje asi 25 ľudí menovite (pozri Rim 16). Asi tam teda Peter naozaj nie je, resp. tam nikdy nebol alebo tam nebol nastálo a teda nemohol byť ani rímskym biskupom a teda ani pápežom. Mimochodom, v Novom Zákone neexistuje jedno jediné spojivo medzi Petrom a Rímom.
 • V Ríme boli podľa všetkého najmä pohania
  Peter hlásal evanjelium židom, Pavol pohanom (pozri napr. Gal 2,7) a v Ríme boli podľa všetkého najmä pohania. Nedáva teda zmysel, aby tam Peter vôbec išiel alebo bol trvalo biskupom.

Je vôbec rozumné si myslieť, že funkcia pápeža existuje?

 • Písmo nepozná dedenie úradu apoštola.
  Apoštoli neustanovovali ďalších apoštolov, svojich nástupcov, ale iba starších a dozorcov miestnych cirkví (Sk 14,23), čo je úplne iná funkcia. Rovnako nepozná Písmo ani dedenie úradu vedúceho apoštola (pápeža), lebo by ani nemal byť koho vedúci.
 • Bol pápež č.2 nadradený nad apoštola Jána?
  Peter zomiera skôr ako Ján a je nelogické myslieť si, že jeho nástupca (pápež číslo 2) bol zrazu nadradený nad Jána, nad človeka, ktorého si vybral samotný Ježiš (porov. Gal 2,9).
 • Kľúče, ktoré dáva Ježiš Petrovi v Mt16 má v Zjv 3,7 naspäť Ježiš.
  Kniha Zjavenia je napísaná Jánom v 1. storočí po smrti Petra. Z tohto faktu vyplýva, že kľúče nezdedil Petrov nástupca, ale boli vrátené Ježišovi. Kľúče boli Petrovi iba „zapožičané“, aby po nanebovstúpení Ježiša „odomkol“ nebo židom (porov. Sk2) a pohanom (porov Sk10).
 • Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.
  Pápež je preklad gréckeho slova pappas/páter a znamená otec, pritom Ježiš v Mt 23,9 výslovne zakázal volať kohokoľvek otec (v zmysle duchovný otec/vodca; netýka sa biologického otca).