Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

Katolíci často hovoria, že to bola ich cirkev, ktorá nám dala Bibliu. Občas to tvrdia ako súčasť obhajoby ich „Svätej Tradície“, aby mohli podporiť extra-biblické učenia ako napríklad očistec, spovede, odpustky a uctievanie Márie. Často tiež hovoria, že jediný spôsob ako kresťania vedeli, ktoré knihy majú byť súčasťou Biblie, je ústnym podaním v rannej cirkvi, a teda tradíciou Katolíckej cirkvi.

Nadradenosť Tradície

Naneštastie, tento argument vyjadruje, že tradícia je nadradená Písmu. My samozrejme nehovoríme, že Katolícka cirkev učí, že tradícia je nadradená Písmu. Lenže, ak Svätá Tradícia je spôsob ako nám bola daná Biblia, potom z toho vyplýva, že tradícia schvaľuje a dáva požehnanie samotnej Biblii. Pritom Žid/Hebr 7,7 hovorí: „A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho“.

Nešťastný psychologický efekt tvrdenia, že katolícka tradícia je to, čo nám dalo Bibliu je ten, že povyšuje tradíciu na úroveň oveľa vyššiu ako to dovoľuje samotné Písmo.

Samotné Písmo tento postup odmieta:

(1 Kor 4,6) Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané„, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému.

bible-1068176_1280

Biblia nám hovorí, že máme poslúchať Slovo Božie a neísť nad to, čo je napísané.

Nanešťastie, problém s vyvýšeným postavením katolíckej tradície je ten, že má za následok obhajobu rôznych nebiblických učení ako napríklad:

  • modlenie sa k Márii,
  • očistec,
  • odpustky,
  • spovede,
  • záslužné skutky a ďalšie.

Pretože sa Cirkev odklonila od dôverovania v Božie Slovo samotné, mohla si dovoliť pustiť sa do nebiblických vôd.

Dala nám teda Katolícka cirkev Bibliu? Nie, nedala.

 

Päť problémových miest

1. Rímskokatolícka cirkev neexistovala

V prvom rade, Rímskokatolícka cirkev ako organizácia neexistovala v niekoľkých prvých storočiach existencie kresťanskej cirkvi. Kresťanská cirkev bola prenasledovaná. Verejné cirkevné zhromaždenia boli v Rímskej ríši kvôli prenasledovaniu veľmi nebezpečné. Katolícka cirkev ako organizácia s ústrednou postavou v Ríme neexistovala. Aj napriek tomu, že ona sama tvrdí, že dokáže vysledovať pápežstvo až späť k Petrovi.

2. Cirkev Písmo nevytvára, iba rozoznáva

Kresťanská cirkev rozoznala, čo je Písmo. Nevytvorila ho. Toto je veľmi dôležitý bod. Kresťanská cirkev rozoznáva, čo Boh inšpiroval a už sa s tým iba stotožňuje a uznáva to. Inými slovami, ona iba objavuje, čo už samo o sebe autentické je. Ježiš hovorí:

(Jn 10,27) Moje ovce počúvajú môj hlas … a ony idú za mnou.

Kresťanská cirkev počuje Kristov hlas, a teda rozoznáva, čo je inšpirované a nasleduje to. Nič k tomu na rozdiel od Katolíckej cirkvi nepridáva. Z toho vyplýva, že Katolícka cirkev nepočuje Kristov hlas.

3. Starý zákon

Rímskokatolícka cirkev nám nedala Starý zákon. A Starý zákon je Písmo, na ktoré sa odvolával Ježiš a apoštoli. Ak chce Katolícka cirkev prehlásiť, že nám dala Bibliu, ako potom môže oprávnene tvrdiť, že nám dala Starý zákon, ktorý je súčasťou Biblie? Katolícka cirkev nám nedala Starý zákon a preto si ho nemôže nárokovať. Fakt je, že nasledovníci Boha, skutoční nasledovníci Boha, rozoznávajú, čo je a čo nie je inšpirované.

4. Prisvojenie si autority Boha

Keď apoštoli spisovali dokumenty Nového zákona, boli inšpirovaní Duchom Svätým. Neexistoval žiaden problém s tým, či tieto dokumenty boli alebo neboli autentické. Nebolo potrebné, aby ich hodnotu a začlenenie do kánonu Písma schválila neskoršia skupina mužov z takzvanej Katolíckej cirkvi. Vysloviť takýto nárok v skutočnosti znamená prisvojiť si moc a autoritu Boha samotného, ktorý konal skrze apoštolov.

5. Autorita nie je dodaná zvonka

Písmo hovorí:

(2 Pt 1,20-21) Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

Biblia nám hovorí, že Písmo je inšpirované Duchom Svätým. Preto, samotná podstata inšpirovaného dokumentu je v tom, že moc a autoritu nesie sám v sebe. Moc a autorita mu nie je daná cirkevným vyhlásením.

Zhrnutie

Kresťanská cirkev ako pozemská organizácia rozpoznáva Slovo Božie (Jn 10,27). Sama nám nedáva Slovo Božie. Autenticita dokumentov Nového zákona spočíva v ich inšpirácii Bohom skrze apoštolov nie v ich uznaní Katolíckou cirkvou.

Starý zákon nám nedala Katolícka cirkev, ale židia. Ako môže Katolícka cirkev tvrdiť, že nám dala Bibliu, keď nám nedala Starý zákon? Nakoniec, ak si Katolícka cirkev nárokuje, že ona je zdroj Písma, potom sa sama kladie nad Božie Slovo tvrdením, že skrze jej autoritu sme získali Božie Slovo.

 

Prevzaté, preložené a doplnené:

Did the Roman Catholic church give us our Bible? | Matt Slick, carm.org

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola.

Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

Mojim cieľom je ukázať katolíkom diery katolíckeho učenia a rozdiely medzi katolíckym učením a tým, čo hovorí Boh v Biblii (vo Svätom Písme). Pretože ako sám Ježiš povedal:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu