Analýza učenia katolíckej cirkvi – Je Peter nadradený apoštol?

902x

Zopakovanie

V minulej časti sme si prešli verš:

(Mt 16,18) A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

a zistili sme, že Šimona premenoval Ježiš na Kéfaša a nie na Petra. A že skutočný význam tohto verša je nasledovný:

Teba síce volajú kameň, ale na mne, na obrovskom kameni postavím svoju (nie tvoju) cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Ježiš nehovorí Šimonovi/Kéfašovi, že postaví jeho cirkev, ale že postaví svoju cirkev, Ježišovu cirkev. A základný kameň bude on sám, nie Šimon.

Pre porovnanie nám poslúži aj verš zo Žalmov 18,32:

Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Katolícka cirkev teda učí blud, keď tvrdí, že

(#881) Pán urobil skalou svojej Cirkvi jedine Šimona

Ďalšia kacírska otázka

Dnes si položme ďalšiu kacírsku otázku v súvislosti s tým, že pápež je Petrov nástupca:

Bol Peter hlavný apoštol?

Ako katolík som o tom nikdy nepochyboval a katechizmus (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) nás učí toto:

(#880) Keď Kristus ustanovil Dvanástich, „ustanovil ich na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na čelo ktorého postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich“

V Biblii však nie je jeden jediný dôkaz o tom, že by Peter bol nejakým hlavným alebo nadradeným apoštolom. Áno, je tam veľa dôkazov o tom, že bol vybratý ako prvý a má mnoho iných prvenstiev. Lenže prvý neznamená nadradený. Hierarchia v katolíckej cirkvi je však taká, že pápež (rímsky biskup) je nadradený nad ostatných biskupov.

(#882) [R]ímsky pápež má … plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou.

Podľa učenia cirkvi, Peter teda nie je prvý medzi rovnými, ale ich vedúci. A cirkev nás učí, že tak to bolo aj za čias apoštolov. Že Peter bol šéf apoštolov.

Bol ale Peter naozaj šéf apoštolov?

Ako katolík som o tom nikdy nepochyboval, bol predsa skala cirkvi. Z minula je nám jasné, že Šimon nie je skala cirkvi. Ak Šimon nie je skala, tak ani jeho nástupca nie je skala. Ak Peter nie je výnimočne významný, ani jeho nástupca (pápež) nie je výnimočne významný a jeho autorita nemá základy.

Pre dôslednosť však preskúmajme, či bol aspoň šéfom apoštolov, či mal hlavné slovo medzi apoštolmi.

Pavol karhá Petra

saint-paul-1276547_1280

Prečítajme si kúsok z listu Galaťanom, kapitola 2:

11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. 13 A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. 14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“

Rozpráva sa takto podriadený s nadriadeným?

Jakob rozhoduje, nie Peter

V Skutkoch svätých apoštolov v kapitole 15 sa dočítame, že spor o obriezku medzi Pavlom a Petrom rozhodne Jakob. Z toho je zrejmé, že nie Peter, ale Jakob mal v rannej cirkvi autoritu. Ak by bol Peter šéf, tak by predsa nenechal rozhodovať Jakoba:

13 Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: „Bratia, vypočujte ma! 19 Preto si [ja Jakub] myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, 20 ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi.

Spor teda rozsúdil Jakob, nie Peter. Určite teda disponoval potrebnou autoritou, aby ho ostatní počúvali. Nikto si teda nemyslel, že treba počúvať iba Petra. Alebo, že má najvyššiu moc nad cirkvou tak ako to prezentuje katolícka cirkev:

(#882) [R]ímsky pápež má … plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou.

Zopakovanie

Doteraz sme sa naučili, že:

  1. Šimon nebol skalou, na ktorej Ježiš postavil cirkev
  2. Šimon nebol ani hlavný apoštol

Pápež si nárokuje autoritu a nadradenosť na základe toho, že je nástupca Petra. Peter však žiadnu výnimočnú autoritu ani nadradenosť nemal. Pápežova autorita a nadradenosť je teda prinajmenšom otázna.

Bonus: Peter mal manželku = nežil v celibáte

(Mt 8,14) Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná [=svokra] leží v horúčke.

Nabudúce si povieme o tom, že Ježiš žiadneho pápeža ani nechcel.