Spása – 7 dôležitých slov, ktorým musíme rozumieť | časť 3

Moje poznámky k videu „Salvation – 7 Important Words We Must Understand – Pt 3“, ktoré na svojom Youtube kanáli publikoval Fred Tarsitano

Originálne video

Moje poznámky

Sedem dôležitých slov, ktorým musíme rozumieť.

6. slovo: repent = μετανοώ = metanoó = ľútosť/oľutovanie

(Sk 17,30) Bôh tedy pre­hliadol časy ne­vedomos­ti, ale teraz zves­tuje ľuďom, všet­kým všade, aby činili po­kánie, 31 pre­tože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spraved­livos­ti

Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť po­kánie, všet­ci podob­ne za­hyniete.
Lk 13,3

Repenť (oľutovať) doslovne znamená urobiť rozhodnutie, že zmením predchádzajúce rozhodnutie. Alebo že zmením predchádzajúce smerovanie, predchádzajúci zámer alebo cieľ. Znamená to zmeniť zmýšľanie tak, že to bude mať dôsledok na moje skutky. Je to vedomé rozhodnutie zmeniť smerovanie vlastného života.

(Mt 21,28) No, čo sa vám zdá? Nejaký človek mal dvoch synov. A pri­stúpil k pr­vému a po­vedal: Dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici! 29 A on od­povedal a riekol: Nech­cem. Ale ne­skoršie ľutoval a išiel.

Oľutoval a išiel. Teda nielen ľutoval, ale dôsledok boli skutky.

(Mt 4,17) Od­vtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

(Lk 13,3) Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť po­kánie, všet­ci podob­ne za­hyniete.

A po­vedal im: Tak je na­písané, a tak musel Kris­tus tr­pieť a vstať z mŕt­vych tretieho dňa, 47 a musí byť kázané v jeho mene po­kánie a od­pus­tenie hriechov medzi všet­kými národami počnúc od Jeruzalema.
Lk 24,46

— čas 7:04

Zároveň sa ale nemyslí taký prístup, že najskôr sa stanem lepším a potom prídem k Bohu. Pretože toto našou vlastnou silou nedokážeme. Čo od nás Boh žiada je zmena nášho myslenia, zmena nášho postoja. Znamená to prísť k Bohu a uznať, že to, čo som robil doteraz bolo zlé. Uvedomujem si, že smerom, ktorým som išiel doteraz je zlý. Chcem sa zmeniť, pomôž mi prosím! Chcem ťa nasledovať Bože, pomôž mi prosím! Prosím odpusti mi, čo som urobil. Pomôž mi, aby som mohol žiť pre teba.

— čas 7:55

7. slovo: confess = ομολογώ = omologó = priznanie/vyznanie

(Rim 10,9) Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený.

Grécke slovo je zložené z dvoch slov: omo + logo. A znamená to hovoriť to isté: to isté (omo = homo) + hovoriť (logo = logeo). Význam slova priznanie je hovoriť to isté. Súhlasiť s tým, čo hovorí niekto iný, súhlasiť s dôkazmi proti sebe.

Takže keď niečo priznávame/vyznávame znamená to, že súhlasíme s tým, čo hovorí Boh. Hovoríme to isté, čo hovorí Boh. Takže, keď vo verši vyššie máme vyznať Pána Ježiša, znamená to súhlasiť s tým a hovoriť to isté o Ježišovi, čo o ňom hovorí Boh.

Keď Otec hovorí, že Ježiš je jeho Syn, ty rovnako vnútri svojho srdca hovoríš, že je. Keď Otec hovorí, že Ježiš je Pán, ty hovoríš to isté. Keď Otec hovorí, že nie je spása pod žiadnym iným menom, tak súhlasím s tým, že nie, nie je. Musíme vyznávať, priznávať to isté, čo Boh.

— čas 10:20

Je to isté ako keď vyznávame svoje hriechy. Súhlasíme s tým, z čoho nás obviňuje Boh.

(1 Jn 1,9) Keď vy­znávame svoje hriechy, ver­ný je a spraved­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od každej ne­právos­ti.

— čas 10:41

Super príklady toho ako nemá a má vyzerať priznanie hriechov.

— čas 12:32

Je veľmi dôležité pochopiť týchto 7 slov tak ako ich chápe Boh. Ak si vymyslíme vlastné definície, môžeme byť zmätení, mať nesprávne presvedčenie, môžeme mať dokonca falošnú istotu o spasení. A najhorší dôsledok môže byť, že skončíme v pekle.

 


Prehľadávač kázaní od Freda je tiež na stránke biblickykrestan.sk


 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola.

Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

Mojim cieľom je ukázať katolíkom diery katolíckeho učenia a rozdiely medzi katolíckym učením a tým, čo hovorí Boh v Biblii (vo Svätom Písme). Pretože ako sám Ježiš povedal:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu